Ogólne Warunki Uczestnictwa w Wycieczkach Szkolnych i Imprezach Turystycznych Organizowanych przez  Usługi Transportowe i Przewozowe Dariusz Mikołajczyk

I. Zasady Ogólne
1. Przed zawarciem umowy uczestnik winien zapoznać się z OWU Imprezy stanowiącymi integralną część umowy oraz z ramowym programem imprezy grupowej, wycieczki autokarowej.
2. Uczestnikiem jest osoba podpisująca umowę o zgłoszenie udziału w imprezie indywidualnie jak i grupowo za innych uczestników, również niepełnoletnich w imieniu, których dokonuje płatności.

II. Zawarcie Umowy
1. Zawarcie umowy z organizatorem lub przedstawicielem następuje w chwili podpisania umowy przez uczestnika, przedstawiciela zamawiającego  imprezę,  zwanego dalej Klientem.
2. Po podpisaniu umowy uczestnik wpłaca zadatek do wysokości 30% ustalonej ceny imprezy.
3. Pozostała kwota winna być wpłacona 30 dni przed rozpoczęciem imprezy w siedzibie biura /miejscu zawarcia umowy / na podany rachunek bankowy.
4. Brak wpłaty w ustalonym terminie i wysokości stanowi podstawę rozwiązania umowy z winy Klienta i potrącenia kosztów manipulacyjnych do wysokości określonej warunkami.

III. Zmiany / Ceny
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny i programu spowodowanych warunkami od niego niezależnymi /wzrost cen noclegu, biletów wstępów, kursu walut, ceny paliwa/. Wzrost ceny może nastąpić nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. Wzrost ceny o więcej niż 10% upoważnia do rezygnacji z wycieczki bez potrącenia kosztów.
2. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić organizatora o przyjęciu nowych warunków. Brak odpowiedzi jest uznawany jako akceptacja nowych warunków.
3. Organizator zapewnia bezpłatny udział w wycieczce dla opiekunów uczniów w ilości zgodnej z umową.
W przypadku zwiększenia ilości opiekunów koszt rozkłada się proporcjonalnie na pozostałych uczestników wycieczki / imprezy.
4. Również w przypadku mniejszej ilości uczniów niż określa zawarta umowa, koszt rozkłada się proporcjonalnie na pozostałych uczestników imprezy turystycznej / wycieczki autokarowej.

IV. Rezygnacja z Imprezy
1. Rezygnacja z wycieczki /imprezy może nastąpić nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy w formie pisemnej /e-mailem.
2. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli rezygnacja z udziału nastąpi z przyczyn leżących po stronie organizatora / zmiana istotnych warunków umowy, odwołanie wycieczki z powodu mniej niż 30 uczestników po zwrocie przez klienta dowodu wpłaty /.
3. W przypadku rezygnacji z przyczyn nieleżących po stronie organizatora dokonywane są potrącenia tj.Jeżeli rezygnacja nastąpi nie dalej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia wycieczki autokarowej/imprezy organizator zwraca uczestnikowi kwotę pomniejszoną o poniesione przez organizatora kosztów rzeczywistych związanych z wykonaniem umowy. Przy zmniejszeniu ilości osób 3 dni przed rozpoczęciem imprezy/wycieczki autokarowej koszty przekładają się  na pozostałych uczestników.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od niego w szczególności z powodu decyzji władz państwowych, działania siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności.

V. Obowiązki Uczestnika
1. W czasie trwania wycieczki/ imprezy Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek przewodnika/ pilota/ opiekuna wycieczki/ organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy trybie natychmiastowym, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzenie wycieczki/ imprezy. Uczestnikowi nie przysługuje w takiej sytuacji zwrot kosztów za niewykorzystane świadczenia.
2. Za uczestników biorących udział w wycieczce/ imprezie/wynajmie/ odpowiedzialność ponosi zamawiający/opiekun/nauczyciel.
3. Klient-uczestnik-opiekun ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone z jego winy przez osoby będące pod jego opieką. Zobowiązując się do ich naprawienia lub pokrycia kosztów w całości naprawy.
4. Podpisując umowę klient/uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia i wszystkich uczestników w pełni umożliwia udział w jego w imprezie. Stwierdza również, że posiada ważne niezbędne wymagane dokumenty niezbędne do uczestnictwa w wycieczce/ imprezie (legitymację,dowód,paszport). Brak takich dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn leżących po stronie Klienta.
5. Organizator ubezpiecza uczestników na cza trwania wycieczki/imprezy turystycznej w przypadku wyjazdów zagranicznych na własny koszt od NNW i KL na podstawie listy uczestników dostarczonej przez Klienta również w imieniu uczestników za których dokonuje płatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy dla innych podmiotów (ubezpieczenia, zakwaterowania) tylko na czas trwania imprezy. Za poprawność danych osobowych uczestników odpowiada osoba zamawiająca.

VI. Reklamacje
1. Reklamacja świadczeń powinna być zgłoszona do kierownika ośrodka lub pilota lub przewodnika grupy w czasie trwania imprezy. Organizator przyjmuje reklamacje w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy potwierdzoną przez ośrodek lub pilota.
2. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia do biura.
3. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń niewykorzystanych z winy uczestnika np. rezygnacji z udziału części programu, wstępów do zwiedzających obiektów.
4. Wszelkie sprawy sporne mogące wynikać z realizacji umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Rejonowy-zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Firma Usługi Transportowe i Przewozowe Dariusz Mikołajczyk posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem Z/22/2018. Bezpieczeństwo klientów zapewnia Gwarancja Ubezpieczeniowa AXA nr. 04.381.386